KEKE-TEEMA: TAMMIKUU18

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SERTIFIOINTI

Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­to Oy:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen oh­jel­man poh­ja­na on Ope­tus-, kas­va­tus- ja kou­lu­tus­a­lo­jen sää­tiö – OKKA-sää­ti­ön >> yllä­pi­tä­mä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­oin­ti­jär­jes­tel­mä.

Kestävän kehityksen sertifiointi

Huo­leh­dim­me sii­tä että toi­min­tam­me on OKKA-sää­ti­ön yllä­pi­tä­män kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaa­tin kri­tee­ris­tön mu­kais­ta.Ta­voit­tee­nam­me on ha­kea Per­ho Lii­ke­ta­lous­o­pis­tol­le yksi yh­tei­nen kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ser­ti­fi­kaat­ti joka täyt­tää am­ma­til­lis­ta pe­rus- ja lisä­kou­lu­tus­ta sekä kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja kos­ke­vat kri­tee­rit. Ser­ti­fi­oin­nin tär­keim­pä­nä ta­voit­tee­na on tu­kea kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen työ­tä.

Ser­ti­fi­oin­nin avul­la ke­hi­te­tään ope­tus­ta ja op­pi­mis­ym­pä­ris­töä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kas­va­tuk­sen ta­voit­tei­ta tu­ke­vak­si.

Kestävän kehityksen teemat

https://youtu.be/C3aG4P1B2hk

Kes­tä­vä ke­hi­tys si­säl­tyy kou­lu­tuk­sem­me osaa­mis­ta­voit­tei­siin ja on osa työ­e­lä­män ke­hi­tys- ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­taam­me. Hen­ki­lö­kun­tam­me ja opis­ke­li­jam­me tie­dos­ta­vat eko­lo­gi­sen, ta­lou­del­li­sen, so­si­aa­li­sen ja kult­tuu­ri­sen vas­tuun­sa sekä si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan ja edis­tä­mään suun­ni­tel­mal­li­ses­ti kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen peri­aat­tei­ta toi­min­nas­saan.

Kes­tä­vä ke­hi­tys on mei­dän kaik­kien yh­tei­nen asia  ja näi­tä yl­lä­mai­nit­tu­ja toi­min­ta­ta­po­ja hyö­dyn­tä­en ke­hi­täm­me yh­des­sä op­pi­mis­ym­pä­ris­töäm­me kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kas­va­tuk­sen ta­voit­te­ta tu­ke­vak­si!